1η Διακρατική Συνάντηση – online

SustainAgri: 1η Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Date: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 9:00 CET

Οργανωτής: ČZU Πράγας (CZ)

Πλατφόρμα: Google meet

Σύνδεσμος: meet.google.com/nkn-awcz-prx

Το κύριο πρόβλημα ήταν οι περιορισμοί στα ταξίδια λόγω πανδημίας. Είχαμε ήδη κάποια εμπειρία με διαδικτυακές συναντήσεις, αλλά έπρεπε να λύσουμε και κάποια τεχνικά θέματα. Όλοι οι εταίροι έλαβα ατζέντα και πρακτικά ώστε να είναι συντονισμένοι. Η συνάντηση βιντεοσκοπήθηκε.

 

Στόχοι συνάντησης:

 • Να συμφωνηθούν οι διεργασίες και πρακτικές διαχείρισης του έργου
 • Να ξεκαθαρίσουν οι στόχοι του έργου και πλάνο εργασίας
 • Να συζητηθούν οι ρόλοι και ευθύνες των εταίρων
 • Να συμφωνηθεί το πλάνο εργασίας για τους πρώτους 6 μήνες

 

 

Δραστηριότητα Εταίροι
 

Καλωσόρισμα και παρουσίαση εταίρων

 

CZU +όλοι

 

Εισαγωγή στο έργο

 

Στόχοι

 • Παραδοτέα
 • Δραστηριότητες
 

CZU

Π1: 

  • Στόχοι
  • Δραστηριότητες, Χρόνος – 6 μήνες
 • Δραστηριότητες εταίρων
 • Προθεσμίες
 

 

 

Dekaplus

 

ETA

 

Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση έργου

  • Συμβόλαια και χρηματοδότηση
  • Πλατφόρμα έργου
  • Πρότυπα αναφορών
 • Δραστηριότητες εταίρων
 • Προθεσμίες
CZU
 

Δραστηριότητες Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Στρατηγική

  • Ιστοσελίδα, logo, ενημερωτικό δελτίο
  • Πρότυπα αναφοράς
 • Δραστηριότητες εταίρων
 • Προθεσμίες
Center for Education and Innovation

+

Youth Europe Service

Αξιολόγηση

  • Evaluation strategy

·         Εργαλεία, δείκτες, χρονοδιάγραμμα

  • Αξιολόγηση συναντήσεων
 • Δραστηριότητες εταίρων
 • Προθεσμίες
Dekaplus
 

Οργάνωση συνάντησης

 • Πιστοποιητικά παρουσίας
 • Βιντεοσκόπηση
 • Πρακτικά
 • Επόμενη συνάντηση
CZU